Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty – Pytania i Odpowiedzi, Polski Adwokat Sarasota, FL

Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty - Pytania i Odpowiedzi, Polski Adwokat Sarasota

Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty – Pytania i Odpowiedzi, Odpowiada Polski Adwokat – Sarasota, FL – Agnieszka Piasecka, Esq.

Kto może wystąpić o otwarcie postępowania spadkowego?

Każda zainteresowana spadkiem może wnieść wniosek o otwarcie postępowania spadkowego.

Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie po śmierci zmarłego?

Każda osoba będąca w posiadaniu testamentu ma obowiązek złożenia oryginału w sądzie w ciągu 10 dni od uzyskania wiadomości o śmierci testatora. 

Jak długo trwa postępowanie spadkowe?

Długość postępowania spadkowego zależy od wielu czynników i może różnić się w zależności od sprawy. Najkrótszy czas trwania to zwykle kilka miesięcy.

Czy testament sporządzony własnoręcznie bez obecności notariusza i świadków jest ważny na Florydzie?

Nie. W przeciwieństwie do prawa polskiego, prawo Florydy nie uznaje tzw. testamentów holograficznych, czyli sporządzonych własnoręcznie bez obecności świadków i notariusza.

Czy prawo Florydy dopuszcza testament sporządzony w obcym języku?

Tak, jeżeli jest opatrzony tłumaczeniem na angielski.

Gdzie należy przechowywać oryginał testamentu lub trustu po jego sporządzeniu?

Oryginalny dokument testamentu lub trustu jest własnością osoby, która go sporządziła. Dokument ten należy przechowywać w miejscu, gdzie będzie on zabezpieczony przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą itp. Należy pamiętać, że fizyczne zniszczenie lub zagubienie oryginału testamentu może być równoważne z jego unieważnieniem, jeżeli nie zachowała się żadna kopia i brak jest świadków co do treści testamentu. Można na przykład umieścić testament w sejfie bankowym lub w przeciwpożarowym sejfie w domu. O lokalizacji dokumentu należy powiadomić wykonawcę testamentu/beneficjariusza trustu aby w chwili śmierci mogli szybko uzyskać dostęp do dokumentu. Osoby, które zostały wydziedziczone nie powinny mieć dostępu do tych dokumentów.

Co dzieje się, jeżeli oryginał testamentu zaginął?

Do sądu wymagane jest dostarczenie oryginału testamentu. Jednak w przypadku, gdy oryginał zaginął lub został skradziony lub zniszczony przez osoby trzecie, prawo Florydy przewiduje możliwość odtworzenia treści testamentu na podstawie zeznań świadków. Świadkowie muszą być bezstronni, tzn. nie zainteresowani majątkiem spadkowym.

Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu?

Generalnie, postępowaniu spadkowemu podlegają te składniki majątkowe zmarłego, których tytuł własności zapisany był tylko i wyłącznie na nazwisko zmarłego lub na nazwisko zmarłego, jako jednego ze współwłaścicieli bez prowizji automatycznego przeniesienia z mocy prawa na współwłaścicieli w chwili śmierci. Na przykład między innymi: konta bankowe otwarte na nazwisko zmarłego bez prowizji wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci; nieruchomości zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela bez prawa przeżycia (tzw. „tenancy in common”). nie dotyczy to zatem nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z prawem przeżycia (tzw. „tenancy with the right of survivorship”) lub nieruchomości stanowiących współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”).

Czy konta bankowe z opcją wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci podlegają postępowaniu spadkowemu?

Nie. Konta bankowe z opcją wypłaty na wypadek śmierci osobie trzeciej nie wchodzą w skład majątku spadkowego. Z chwilą śmierci właściciela konta, beneficjent konta, czyli osoba mająca upoważnienie do wypłaty na wypadek śmierci (tzw. „payment on death”), może podjąć pieniądze bez konieczności przeprowadzania sprawy spadkowej.

Czy sumy wypłacone po śmierci z ubezpieczenia na życie podlegają postępowaniu spadkowemu?

Sumy wypłacone z polisy ubezpieczeniowej na życie nie podlegają postępowaniu spadkowemu jeżeli zmarły wyznaczył na polisie beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jeżeli jednak beneficjariusze polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

Czy pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych podlegają postępowaniu spadkowemu?

Pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych nie przechodzą przez postępowanie spadkowe, jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jakkolwiek, tak samo jak w przypadku polis ubezpieczeniowych, jeżeli beneficjariusze konta emerytalnego nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem konta staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

Czy mam prawo do zwrotu kosztów pogrzebowych z majątku zmarłego?

Tak. Każda osoba, która zapłaciła za koszty pogrzebowe zmarłego może domagać się ich zwrotu z majątku spadkowego do wysokości $ 6,000.00.

Co dzieje się z długami zmarłego po śmierci?

Generalnie, długi które pozostawił zmarły oraz koszty postępowania spadkowego spłacane są z majątku zmarłego zanim majątek ten zostanie podzielony i rozdzielony pomiędzy spadkobierców. Jeżeli majątek spadkowy jest niewystarczający do pokrycia wszystkich długów, wówczas dystrybucja majątku przebiega w następującej kolejności: 1) koszty postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenie zarządcy spadku oraz adwokata; 2) koszty pogrzebowe; 3) długi i podatki posiadające pierwszeństwo na mocy prawa federalnego oraz niezapłacone koszty i kary sądowe; 4) koszty medyczne zmarłego zgromadzone w ciągu ostatnich 60 dni życia 5) przydział rodzinny (dla małżonka i dzieci, które zmarły utrzymywał do max. sumy $ 18,000.00); 6) zaległe alimenty na dzieci zasądzone wyrokiem sądowym; 7) niektóre koszty nabyte po śmierci w związku z kontynuacją biznesu zmarłego po śmierci; 8) wszystkie pozostałe długi. Zarządca spadku ma obowiązek podjąć starania, aby ustalić tożsamość wszystkich kredytorów i zawiadomić ich o otwarciu spadku.

Kto może pełnić funkcję administratora / zarządcy spadku?

Na Florydzie, funkcję „Personal Representative”, czyli zarządcy spadku może pełnić osoba indywidualna lub niektóre instytucje profesjonalnie zajmujące się zarządem trustami. Generalnie, zarządca spadku musi być rezydentem Florydy lub osobą najbliższą (małżonek, dziecko, rodzić, rodzeństwo lub inny krewny zmarłego w linii prostej). Osoba, która nie jest rezydentem Florydy lub krewnym zmarłego nie może pełnić funkcji zarządcy spadku. Również osoby niepełnoletnie i nie posiadające kompetencji do wykonywania czynności prawnych oraz mające na koncie pewne przestępstwa kryminalne nie mogą pełnić tej funkcji.

Czy zarządca spadku otrzymuje wynagrodzenie?

Tak. Zarządca spadku za pełnienie swoich funkcji ma prawo do wynagrodzenia ustawowego obliczanego jako procent od wartości spadku.

Co powinienem zrobić, jeżeli zmarły był mi dłużny pieniądze?

Każdy kredytor, czyli osoba, której zmarły był dłużny pieniądze musi złożyć w sądzie zawiadomienie o długu (tzw. „Statement of Claim”) w określonym terminie od czasu publikacji lub otrzymania powiadomienia o otwarciu spadku. Nie złożenie tego zawiadomienia w określonym ustawowo terminie może spowodować, że dług przepadnie.

Kto dziedziczy majątek, jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu?

W przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku – rodzice, rodzeństwo, a następnie dalsi krewni. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych – dziedziczy państwo.

Czy fakt, że spadkobierca nie jest obywatelem USA i mieszka za granicą stanowi problem?

Nie, spadkobiercy nie będący obywatelami USA i mieszkający za granicą mają takie same prawa do dziedziczenia jak obywatele amerykańscy.

Jakie są moje prawa, jeżeli zostałem wydziedziczony?

Prawo Florydy nie wymaga zapisania majątku w spadku określonym osobom, tak więc każda osoba może skutecznie przez testament całkowicie wydziedziczyć każdą osobę oprócz swojego małżonka. Małżonek osoby zmarłej ma zawsze prawo  domagać się 30 procent wartości majątku zmarłego jako tzw. „elective share” (odpowiednik polskiego prawa do zachowku). Dodatkowo, jeżeli jesteś małżonkiem lub dzieckiem osoby zmarłej, która nie pozostawiła Ci nic w testamencie, możesz mieć pewne dodatkowe prawa zabezpieczające Cię przed całkowitym wydziedziczeniem. Np. jako małżonek na Florydzie możesz mieć również prawo do nieruchomości zmarłego, zakwalifikowanej jako „homestead”. Dzieci i małżonek zmarłego mogą mieć również prawo do tzw. „family allowance”, czyli przydziału rodzinnego do maksymalnej kwoty $18,000.00 wypłacanej przed ostatecznym podziałem majątku pomiędzy spadkobierców. Tak więc jeżeli jesteś małżonkiem zmarłego, masz zawsze prawo do co najmniej 30 procent wartości majątku zmarłego (nawet jeżeli zmarły rozporządził majątkiem w inny sposób niż przez testament np. ustanowił trust lub przepisał nieruchomość przez deed).

W jakich okolicznościach mogę zakwestionować testament?

Sam fakt, że nie zgadzasz się z rozporządzeniami testamentu lub uważasz je za niesprawiedliwe, nie wystarcza do jego zakwestionowania. Jeżeli jednak masz dowody, że testament został sporządzony bez zachowania koniecznych formalności np. nie został własnoręcznie podpisany w obecności dwóch świadków lub osoba, która sporządziła testament nie miała zrozumienia co podpisuje lub znajdowała się pod przymusem albo silnym wpływem osób trzecich, które nakłoniły ją do rozporządzenia swoim majątkiem inaczej niż chciała lub też została wprowadzona w błąd co do tożsamości dokumentu, który podpisywała, wówczas powinieneś skonsultować się z prawnikiem w sprawie możliwości zakwestionowania testamentu.

Ile mam czasu, aby zakwestionować testament?

To zależy od tego czy zostałeś powiadomiony o otwarciu spadku. Generalnie, jeżeli dostałeś powiadomienie o otwarciu postępowania spadkowego, czas na zakwestionowanie testamentu to 3 miesiące od czasu otrzymania zawiadomienia tak więc należy działać szybko.

Jeżeli testament zawierał klauzulę zabraniającą mi kwestionowania jego treści pod groźbą utraty mojej części spadku, czy mogę mimo to zakwestionować testament?

Tak. Prawo Florydy nie honoruje bowiem takich klauzul. Są to tzw. klauzule „No-Contest” lub „In terrorem”, które są z mocy prawa nieważne.

Czym jest tzw.„Living will”?

“Living will” to dyrektywa medyczna podpisana na wypadek ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Na Florydzie, każda osoba może zawczasu zaplanować pewne decyzje medyczne na wypadek, gdyby kiedyś znalazła się w takim stanie, że nie będzie mogła samodzielnie wyrazić swojej woli. W living will można zadecydować, że w określonych sytuacjach nie chce się być podtrzymywanym sztucznie przy życiu na przykład w stanie wegetatywnym bez możliwości powrotu do zdrowia.

Co to jest „trust”?

Trust to rodzaj funduszu powierniczego, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Podczas swojego życia, założyciel trustu, tzw. „Settlor”, zachowuje pełną kontrolę nad majątkiem trustowym. Natomiast po śmierci założyciela trustu, majątek trustowy przechodzi na beneficjariuszy z ominięciem postępowania spadkowego.

Czy muszę otworzyć postępowanie spadkowe, jeżeli zmarły miał trust?

To zależy od tego czy zmarły pozostawił jakieś składniki swojego majątku poza trustem. Jeżeli cały majątek zmarłego był zawarty w truście, wówczas postępowanie spadkowe nie jest konieczne. Do ustalenia składników majątku trustowego, konieczne jest przeanalizowanie dokumentu ustanawiającego trust. W tym celu zalecana jest konsultacja z prawnikiem.

Czy mogę wydziedziczyć małżonka po mojej śmierci?

Generalnie prawo Florydy, aby chronić osoby pozostające w małżeństwie przed pozostaniem bez środków do życia, nie pozwala na całkowite wydziedziczenie małżonka ani przez testament, ani przez trust lub deed, chyba że podpisaliście wcześniej intercyzę przedmałżeńską lub kontrakt małżeński, w której mąż lub żona zrzekli się swoich praw spadkowych. Generalnie, w braku testamentu lub trustu, małżonek ustawowo ma prawo do dziedziczenia co najmniej połowy majątku w przypadku, gdy zmarły miał dzieci z innego związku, lub nawet całego majątku zmarłego małżonka w przypadku posiadania wspólnych dzieci lub w ich braku. Jeżeli natomiast osoba zmarła rozporządziła swoim majątkiem przez testament lub trust całkowicie wykluczając małżonka lub zostawiając mu mniej niż 30% swojego majątku, to pokrzywdzony małżonek będzie miał opcję do otrzymania tzw. „elective share”, która jest odpowiednikiem polskiego prawa do zachowku i wynosi 30% majątku zmarłego w szerokim rozumieniu tego słowa. W skład majątku branego pod uwagę przy obliczaniu elective share wchodzi nie tylko majątek podlegający sądowemu postępowaniu spadkowemu, ale także majątek trustowy i inne składniki majątkowe, które normalnie omijają postępowanie spadkowe. Taki sposób obliczania elective share ma na celu ochronę pokrzywdzonego małżonka przed sytuacją, gdy zmarły rozporządził swoim majątkiem po śmierci omijając postępowanie spadkowe na przykład poprzez utworzenie trustu, podpisanie deedu lub wyznaczenie beneficjariuszy pośmiertnych do kont bankowych.  Roszczenie do otrzymania elective share należy złożyć w ustawowym terminie 6 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o otwarciu postępowania spadkowego lub przed upływem 2 lat od śmierci małżonka, w tej dacie, która przypada wcześniej. Wdowcy i wdowy, które obawiają się, że po śmierci małżonka z jakiegokolwiek powodu nie otrzymają minimum 30% majątku zmarłego i nie zrzekły się pisemnie swoich praw spadkowych, powinny po śmierci małżonka niezwłocznie skontaktować się z adwokatem. 

Gdzie mogę uzyskać kopię trustu? Czy dokument ten jest publicznie rejestrowany?

Trust to dokument prywatny i nie rejestruje się go w sądzie ani w innych archiwach publicznych. Generalnie, osoby uprawnione do otrzymania kopii trustu, mogą ją uzyskać od założyciela trustu, tzw. „Trustora” lub zarządcy trustu, tzw. „Trustee”. W niektórych przypadkach, można otrzymać kopię trustu od adwokata, który przygotował trust, jeżeli otrzymał on zgodę założyciela trustu na udostępnienie kopii. Osoba rozporządzająca swoim majątkiem na wypadek śmierci powinna mieć na uwadze trudności techniczne jakie mogą napotkać jej spadkobiercy po śmierci, szczególnie jeżeli nie mają dostępu do tych dokumentów ani możliwości i wiedzy, gdzie je odnaleźć. Istnieje bowiem możliwość, że po śmierci założyciela trustu, dokument trustu nie zostanie odnaleziony lub nieuczciwe osoby zainteresowane spadkiem mogą próbować uniemożliwić spadkobiercom dostęp do tych dokumentów. Osoby ustanawiające trust, powinny zatem dać osobie zaufanej (na przykład przyszłemu zarządcy trustu, tzw. „Successor Trustee”) kopię dokumentu trustu i poinformować tę osobę, gdzie można odnaleźć oryginał po śmierci Trustora.  Należy pamiętać bowiem, że umowa trustu jest dokumentem poufnym (niepublicznym) i nie jest ona oficjalnie rejestrowana w archiwach publicznych. Nabywanie spadku z mocy trustu odbywa się z pominięciem postępowania spadkowego i bez nadzoru sądu. Ważne jest zatem, aby pośmiertnym zarządcą trustu była osoba zaufana, która nie będzie później próbowała oszukać spadkobierców, czyli beneficjentów trustu. Zarządca trustu nie jest oczywiście bezkarny w swoich działaniach i beneficjenci trustu mogą pociągnąć go do odpowiedzialności sądowej w przypadku naruszeń. Prawo Florydy daje beneficjentom trustu prawo do otrzymania kopii trustu, zawiadomienia o truście, zawiadomienia o zaakceptowaniu funkcji zarządcy trustu oraz ostatecznego rozliczenia trustu zawierającego inwentarz majątku trustowego oraz koszty poniesione przez zarządcę trustu. Tak więc odmowa przedstawienia tych dokumentów przez zarządcę trustu jest oczywistym naruszeniem prawa. Zawiadomienie o zaakceptowaniu zarządu trustem oraz końcowe rozliczenie trustu powinno się otrzymać od zarządcy trustu bez konieczności przypominania mu o tym. 

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911